Gebruiksvoorwaarden

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau
www.protektor.com / www.protektor.de 

1. Geldingsbereik van de gebruiksvoorwaarden

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden gelden tussen u („gebruiker“) en Firma Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG, Viktoriastraße 58 in 76571 Gaggenau voor alle gebruiksvormen van de internetsite www.protektor.com.

1.2. Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, aan te vullen of aan te passen. Gebruik van onze internetsite onder www.protektor.com en www.protektor.de is uitsluitend mogelijk op basis van deze gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van onze internetsite verklaart de gebruiker zich akkoord met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden . De gebruiker kan geen recht op gebruik van de internetsite claimen.

2. Inhoud/prestaties

2.1. Wij bieden de gebruiker van onze website www.protektor.com en www.protektor.de informatie: wij bieden hem in het bijzonder productinformatie over bouwprofielen aan.

2.2. De inhoud op onze website is vrij en gratis toegankelijk, echter uitsluitend rekening houdend met onze gebruiksvoorwaarden. Registratie is voor het gebruik van de inhoud in principe niet nodig. Registratie is momenteel alleen voor Extranet vereist. Wij behouden ons het recht voor om voor bepaalde verdere onderdelen een registratie in te voeren.

2.3. De gebruiker draagt alle voor gebruik ontstane kosten. Kosten kunnen op geen enkele wijze op ons worden verhaald.

2.4. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de internetsite onder www.protektor.com en www.protektor.de op elk gewenst moment te wijzigen. Wijziging vindt uitsluitend plaats naar eigen goeddunken. Bovendien zijn we gerechtigd het gebruik van de internetsite geheel of gedeeltelijk te staken. Op grond van het karakter van internet aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het niet permant beschikbaar zijn van onze website.

2.5. Onze website wordt regelmatig bijgewerkt. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het up-to-date zijn. Actualisering vindt plaats naar eigen goeddunken.

3. Gebruiksrechten

3.1. Het gebruik van de op onze website beschikbare informatie is uitsluitend afhankelijk van onze gebruiksvoorwaarden, die steeds gelden in de versie op het moment dat ze werden opgevraagd. Aanvullende voorwaarden, zoals downloaden, hebben voorrang boven deze gebruiksvoorwaarden.

3.2. Wij kennen aan de gebruiker een niet exclusief en niet overdraagbaar en op elk moment herroepbaar recht toe, om informatie op onze website te benutten in de omvang zoals dit is overeengekomen of, indien niets is overeengekomen, zoals dit met de beschikbaarstelling en overlaten door ons beoogde doel overeenkomt. De gebruiker heeft hierna in principe het recht tot het gratis lezen van de beschikbaar gestelde inhoud. Voorts is de gebruiker gerechtigd om kopieën van op onze website opvraagbare inhoud voor privédoeleinden, echter niet voor commerciële doeleinden, te maken. Hij heeft in zoverre de mogelijkheid om de betreffende inhoud af te drukken of te downloaden. De gebruiker is tevens krachtens § 51 Auteursrecht gerechtigd tot het citeren van tekst. Aanwezige auteursrechtelijke kenmerken, merktekens of ander restricties in de inhoud mogen niet worden verwijderd. Verdere rechten worden niet aan de gebruiker toegekend en behoeven onze voorgaande schriftelijke toestemming.

3.3. De gebruiker is het in het bijzonder niet toegestaan informatie aan derden te verstrekken of op andere wijze te gebruiken.

3.4. Het Auteursrecht krachtens §§ 69 a ff. blijft voorts onverminderd van kracht.

4. Rechten, intellectueel eigendom

Wij behouden ons het recht voor op alle informatie en inhoud. Informatie, merknamen of overige inhoud mag mogen in dit opzicht zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gewijzigd, verveelvoudigd, verkocht of anderszins worden geëxploiteerd. Aan de gebruiker worden geen andere dan de in deze gebruiksvoorwaarden rechten, ongeacht welke, toegekend. Wij zijn evenmin in welk opzicht dan ook verplicht de gebruiker verdere rechten toe te kennen. Voor zover de gebruiker ons informatie of overige suggesties verstrekt, mogen wij deze voor de verdere ontwikkeling, verbetering of exploitatie gratis gebruiken.

5. Gegevensbeveiliging

Wij verplichten ons om de wettelijke bepalingen voor gegevensbeveiliging in acht te nemen. In dit opzicht geldt de hieronder op te vragen overeenkomst voor gegevensbescherming, die tevens inhoud van de overeenkomst vormt.


6. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

6.1. De gebruiker mag de informatie en inhoud van onze website niet in strijd met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruiken. Voorts is gebruiker verplicht de informatie en inhoud van onze website niet vexatoir of anderszins illegaal te gebruiken.

6.2. De gebruiker verplicht zich bij ons door hem ontvangen e-mailberichten uiterst zorgvuldig te controleren en overeenkomstige antivirusprogramma's te gebruiken. De gebruiker mag bij zijn gebruik niet inbreuk maken op de goede zeden, onze rechten waaronder in het bijzonder recht van industrieel eigendom schenden, inhoud die problemen veroorzaken, zoals virussen, Trojaanse paarden of overige inhoud met problemen versturen. De gebruiker mag evenmin hyperlinks of overige inhoud invoeren of verzenden waartoe hij uitdrukkelijk niet gerechtigd is. Voorts mag de gebruiker geen ongewenste e-mail of andere ongeoorloofde reclame verspreiden.

6.3. Wij zijn altijd gerechtigd de gebruiker de toegang tot onze website te ontzeggen, zulks naar eigen goeddunken. Wij wijzer er uitdrukkelijk op dat schending van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden kan leiden tot schadeclaims jegens de gebruiker. De gebruiker vrijwaart ons van alle claims door derden die op grond van zijn niet geoorloofde gebruiksgedrag door derden zijn ingediend. Voorts is de gebruiker verplicht om alle kosten op grond van of samenhangend met illegale handelwijzen te voldoen.

7. Disclaimer

Op onze website is informatie en inhoud gratis beschikbaar. Aansprakelijkheid voor gebreken, met name materiële gebreken of rechtmatige gebreken, met name met betrekking tot juistheid, vrijheid van gebreken, volledigheid of de aanwezigheid recht van industrieel eigendom is – ook bij opzet of bedrog – niet van toepassing. Onze informatie is in geen geval definitief en vormt in dit opzicht alleen voorbeelden. Voor zover technische informatie of overige specificaties aanwezig zijn, moeten deze door de gebruiker opnieuw apart worden gecontroleerd.

Wij geven op onze website geen wettelijk bindende eigenschappen of prestatiekenmerken aan. Deze hebben uitdrukkelijk betrekking op latere contractuele bepalingen. Voor het overige aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de actualiteit en bruikbaarheid van de beschikbare informatie en inhoud.

Bij nalatigheid zijn wij, behalve bij de door, letsel of gezondheidsklachten, uitsluitend aansprakelijk voor wezenlijk contractuele verplichtingen, zulks echter begrensd tot contracttypische en voorziene schade.

8. Links

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor externe inhoud die op onze website wordt aangeboden, tenzij de onwettigheid van de inhoud ons bekend is. Wij zijn ook expliciet geen externe inhoud eigen. Wij zijn niet verplicht externe inhoud en daar beschikbare informatie en inhoud te controleren. Gebruik van externe inhoud vindt in dat opzicht plaats voor eigen risico van de gebruiker. De gebruiker is niet gerechtigd om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming links naar de eerste pagina van onze website of naar andere interne pagina's van de website te schakelen. Mocht de gebruiker er belang bij hebben op de eigen website een link naar onze website te plaatsen, dient hij hiervoor via een aanvraag te doen via info@protektor.com.

9. Verdere gebruiksvoorwaarden

Voor bepaalde informatie en inhoud behouden we ons het recht voor om specifieke gebruiksvoorwaarden op te stellen.  

10. Algemeen

10.1. Nevenafspraken moeten schriftelijk worden aangegaan.

10.2. De bevoegde rechtbank is, wanneer de gebruiker handelaar is in de zin van het handelwetboek, 76571 Gaggenau. Er geldt Duits recht met uitsluiting van het UN-kooprecht.

10.3. Mocht een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Op de plaats van de nietige gebruiksvoorwaarden treedt dan een effectieve voorwaarde in werking die de gebruiksvoorwaarden als geheel alsmede de overige contractuele afspraken in feitelijk, wetmatig en economisch opzicht het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in het geval van een hiaat in onze gebruiksvoorwaarden.

11. Informatie over de onderneming

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH und Co. KG
Viktoriastraße 58
D-76571 Gaggenau

Kantoor van inschrijving Mannheim HRB 520033

mailto: info@protektor.com
http://www.protektor.com

Directeur: Dr. Christof Maisch (voorzitter directie), Martin Barsch,  Dr. Andreas Metzger, Dr. Jörg Böllhoff

Telefoon: +49 (7225) 977 - 0
Fax: +49 (7225) 977 - 111

Dear user, for more than 100 years we have been working together to develop various problem solvers for modern building with profiles. To ensure that we can continue to supply the right profiles for your project in the future, we would like to know more about your visit to us. For this purpose we use guaranteed DSGVO-tested cookies which pass on your know-how to us and improve the future profile of Protektor. We are happy about your help and say thank you. The team of Protektor.

Configure AcceptImprintPrivacy Notes